Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za upis djeteta u Osnovnu školu čijem upisnom području ne pripada


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za upis djeteta u Osnovnu školu čijem upisnom području ne pripada
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP O 8.2.1.8 12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Potvrda škole u koju je dijete upisano,
2. Kućna lista,
3. Potvrda o upisu starijeg djeteta u školu,
4. Uvjerenje o prebivalištu za dijete,
5. Uvjerenje nadležnog organa o postojanju javnog gradskog prevoza,
6. Uvjerenje škole o obezbijeđenom školskom prevozu i
7. Ostalo.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19),
- Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17, 31/18,84/19 i 63/20) i
- Odluka o utvrđivanju kriterijuma za upis učenika u školu koja pripada drugom upisnom području ("Službeni glasnik Grada Prijedor 14/17).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska,
- Po potrebi kontaktira stranke i druga zainteresovana lica radi utvrđivanja činjeničnog stanja,
- Vodi aktivnosti na provjeri kompletnosti te upoznaje direktore škola o eventualnoj promjeni,
- Izrađuje prijedlog upravnog akta i dostavlja ga Gradonačelniku,
- Dostavlja stranci upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONjA KASALOVIĆ
052/245-195, KANCELARIJA 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
JEFA KERANOVIĆ
052/245-135, KANCELARIJA 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i NVO