Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Prijava za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove


NAZIV POSTUPKA: Prijava za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP DR 6.1.1.2 12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
Uz popunjen aplikacioni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju - original ili ovjerene kopije (samo za podnosioca subvencije):
- Ugovor o stambenom kreditu zaključen sa komercijalnom bankom sa otplatnim planom kredita,
- Uvjerenje da podnosilac zahtjeva ima prebivalište na teritoriji Grada Prijedor u neprekidnom trajanju, dužem od dvije godine prije podnošenja prijave na javni poziv,
- Uvjerenje o vlasništvu/posjedu na nepokretnostima koju izdaje Republička uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove RS - Područna jedinica Prijedor,
- Izjava o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista (za mlade bračne parove) i
- Kopiju tekućeg računa.

PRAVNI OSNOV
- Pravilnik o subvencionisanju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 4/21).

OPIS POSTUPKA
U skladu sa Pravilnikom o subvencionisanju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj: 4/21), Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku u toku kalendarske godine objavljuje Javni konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Gradska uprava Prijedor subvencioniše 1 procentni poen kamatne stope (1%) na stambene kredite koje plasiraju komercijalne banke u Republici Srpskoj, kao i stambene kredite po kreditnim linijama Investiciono razvojne banke RS, a zaključeni najranije u 2019. godini. Javni konkurs se odvija na javan i transparentan način, te svaka stranka ima uvid u proceduru. Nakon objavljivanja Javnog konkursa i imenovanja Komisije, Komisija vrši uvid u predmetnu dokumentaciju i utvrđuje listu podnosioca zahtjeva koju predlaže Gradonačelniku. Po obavljenoj proceduri, radi se zaključak za odobrena sredstva. Lista se objavljuje na zvaničnom sajtu Grada Prijedor. Podnosioci zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove obavještavaju se pismeno o ishodu njihovog zahtjeva. Po završetku procedure, sačinjava se Zapisnik.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I PRONATALITETNU I DEMOGRAFSKU POLITIKU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
OLIVERA BRDAR-MIRKOVIĆ
052/245-195, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
DRAGANA TOMIČIĆ
052/245-135, KANC.: 67, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za pronatalitetnu i demografsku politiku