Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći za novorođeno dijete (FOND ZA NATALITET)


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći za novorođeno dijete (FOND ZA NATALITET)
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP OZS O 8.1.2.42
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. uvjerenje o prebivalištu/boravištu sa podacima o svim adresama koje se vode u evidenciji prebivališta/boravišta podnosioca zahtjeva,
2. izjava o članovima zajedničkom domaćinstva (kućna lista),
3. dokaz o starateljstvu nad novorođenim djetetom - isti dostavlja samo zakonski staratelj,
4. kopija prednje strane tekućeg računa podnosioca zahtjeva.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18)
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21)
- Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 106/09 i 44/15)
- Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima, načinu i visini novčane pomoći za novorođeno dijete ("Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 3/23)

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Izrađuje zapisnik.
4. Dostavlja prijedlog zapisnika Gradonačelniku Prijedora na osnovu kojeg se izdaje zaključak i upućuje stranci.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I PRONATALITETNU I DEMOGRAFSKU POLITIKU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
OLIVERA BRDAR - MIRKOVIĆ
052/245-195, KANC.:64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
TOMIČIĆ DRAGANA
052/245-133, KANC.:67, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za poslove demografske i pronatalitetne politike.