Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za subvenciju đačkog prevoza


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za subvenciju đačkog prevoza
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP O 8.2.1.7-1 12
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
a) potvrdu o mjestu prebivališta za učenika,
b) kućnu listu,
v) potvrdu srednje škole o redovnom upisu školske godine,
g) potvrdu o mjesečnom iznosu karte sa precizno navedenom kilometražom, izdatu od strane ovlašćenog prevoznika,
d) dokaz da je učenik član porodice sa troje i više djece ili rodni list za svako dijete,
đ) rješenje nadležnog organa o porodičnoj-ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje da je učenik dijete ratnog vojnog invalida, odnosno rješenje nadležnog organa o priznavanju statusa civilne žrtve rata/žrtve ratne torture, kojim se dokazuje da je učenik dijete civilne žrtve rata/žrtve ratne torture,
e) uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS- filijala Prijedor za nezaposlene članove domaćinstva ili uvjerenje Poreske uprave RS-PJ Prijedor o ostvarenim oporezivim prihodima za posljednja tri mjeseca,
ž) uvjerenje nadležnog organa o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite,
z) uvjerenje nadležnog organa o samostalnom vršenju roditeljske dužnosti (za samohranog roditelja),
i) uvjerenje nadležnog organa da je učenik dijete bez roditeljskog staranja ili umrli listovi,
j) dokaz o pokrenutom postupku utvrđivanja obaveze izdržavanja djeteta od strane roditelja ili dokaz o pokrenutom postupku izvršenja sudske presude u dijelu izdržavanja(za samostalnog izdržavaoca),
k) uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je učenik osoba sa invaliditetom i/ili korisnik prava na njegu i pomoć drugog lica i
l) fotokopiju kartice tekućeg računa.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19),
- Pravilnik o subvenciji đačkog prevoza sl gl PD 14/22


OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska,
- Po potrebi kontaktira stranke i druga zainteresovana lica radi utvrđivanja činjeničnog stanja,
- Izrađuje prijedlog upravnog akta i dostavlja ga Gradonačelniku,
- Dostavljanje upravnog akta stranci.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONjA KASALOVIĆ
052/245-195, KANCELARIJA 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
JEFA KERANOVIĆ
052/245-135, KANCELARIJA 67, RADNO MJESTO: Šef odsjeka za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i NVO