Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći socijalno - ugroženim licima iz sredstava budžeta Grada Prijedor


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći socijalno - ugroženim licima iz sredstava budžeta Grada Prijedor
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva
2. Uvjerenje o prebivalištu
2. Fotokopija tekućeg računa,
3. Dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (kućna lista),
4. Fotokopija mjesečnih odrezaka ličnih primanja (plate, penzije, pomoći za uzdržavanje, naknada sa zavoda za zapošljavanje) ili izjava sa punom materijalnom odgovornošću da ne ostvaruje navedene prihode ni po kom osnovu,
5. Dokaz o nezaposlenosti, ako je podnosilac zahtjeva nezaposleno lice i za članove porodičnog domaćinstva
6. Dokumentacija koja dokazuje navode iz zahtjeva (npr. liječnička dokumentacija, izvod iz matične knjige umrlih, zapisnik nadležnog organa o događaju).

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195