Mladi

Gradska uprava, kada su u pitanju mladi i omladinski sektor grada Prijedor, konstantno radi na identifikaciji i rješavanju problema i potreba mladih kroz neprekidnu komunikaciju i distribuciju potrebnih informacija između mladih i Gradske uprave, kao i putem stalne administrativne, finansijske, tehničke i savjetodavne podrške.
Unapređivanje položaja omladine kroz izgradnju mladih ljudi kao odgovornih i kompetentnih učesnika u društvenom životu, čiji glas participira u svim društvenim procesma, jedan je od prioriteta Gradske uprave. Mladi su redovno i blagovremeno informisani o mogućnostima, pravima i obavezama mladih, a Gradska uprava otvorena je prema svim kategorijama mladih: učenicima, studentima, omladinskim organizacijama, neformalnim grupama mladih, umjetnicima, sportistima, inovatorima, kreativcima, omladinskim aktivistima i volonterima.

Omladinski savjet Prijedor, kao krovna omladinska organizacija i stalna članica Omladinskog savjeta Republike Srpske, okuplja 12 aktivnih omladinskih organizacija koje djeluju na teritoriji grada i koje su stekle status članstva u skupštini Omladinskog savjeta Prijedor. Pored navedenih organizacija u Prijedoru gravitira ukupno 20 omladinskih organizacija, a taj broj je promjenjiv zavisno od osnivanja, odnosno iz nekog razloga, prestanka rada određenih organizacija.

Grad Prijedor ima usvojenu "Omladinsku politiku Grada Prijedor za period od 2018 - 2022. godine", "Akcioni plan Omladinske politike Grada Prijedor za period 2021 - 2022. godine", kao i Integrisanu strategiju razvoja, čiji sastavni dio je i Omladinska politika.

Predstavnici mladih u Komisiji za mlade pri Skupštini Grada Prijedor, delegirani su od strane Omladinskog savjeta Prijedor i čine 1 / 3 od ukupnog članstva ove Komisije. U okviru Gradske uprave zaposlen je i samostalni stručni saradnik za omladinu i porodicu, koji koordiniše radom omladinskih organizacija i koji je na raspolaganju omladini za sve potrebne informacije iz svoje nadležnosti.

Gradska uprava svake godine raspisuje Javni konkurs za izbor najpovoljnijeg projekta u oblasti poboljšanja položaja mladih, putem kojeg obezbjeđuje finansijsku podršku omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih. Kreativne i inovativne ideje mladih podržane su i pored Javnog konkursa, putem budžetskih stavki programa omladine i pitanja mladih, podrške izvrsnosti mladih talenata, kao i sredstvima za finansiranje Omladinske politike, Omladinske banke, fizičke kulture i brojnih manifestacija.

Prostor namijenjen za aktivnosti i potrebe mladih odnosi se na prostorije:
- Omladinskog savjeta Prijedor,
- Omladinskog kluba Proni,
- Omladinskog centra Ljubija,
- Konferencijske prostorije i prostor za održavanje sastanaka u sklopu Gradske uprave.