Vizija grada

Vizija razvoja grada

Vrijeme u kojem živimo iziskuje da planove razvoja projektujemo što realnije i da budemo sposobni da se prilagođavamo uslovima koje nam diktiraju, prije svega, klimatski i zdravstveni izazovi kojima je izložen čitav svijet, a potom i tehnološke inovacije i razna društvena kretanja koja je u savremenim uslovima života teško predvidjeti.
U narednom trogodišnjem periodu / 2022-2024/ planiramo da grad razvijamo u nekoliko pravaca.
1. Grad Prijedor treba da održi i unaprijedi status grada otvorenog za saradnju i napredak u svim sferama privrednog i društvenog života.
2. Grad treba da njeguje bogatstvo različitosti i da na tom putu istraje bez obzira na mnoge izazove sa kojima se susreće i koji su često odraz sveukupnih, a ne samo lokalnih prilika.
3. Obrazovanje treba da bude u funkciji kvaliteta života i jačanja privrede.
4. Konkurentna privreda, razvoj i unapređenje postojećih industrijskih zona.
5. Podrška razvoju preduzetništva.
6. Unapređenje procesa u Gradskoj upravi i razvoj ideje Prijedor-pametni grad.
7. Uspostavljanje partnerskog odnosa Gradska uprava-privreda i Gradska uprava- građani.
8. Grad kvalitetnih komunalnih usluga i još kvalitetnije komunalne infrastrukture.
9. Potrebno riješiti višedecenijski problem poplava regulacijom vodotokova Sane, Gomjenice i Puharske.
10. Putem raznih vrsta podsticaja podržati primarnu poljoprivrednu proizvodnju i poljoprivrednike.
11. Omogućiti kvalitetan život mladima kroz mogućnost kvalitetnog školovanja, zapošljavanja, osnivanja porodica i razvoja potomstva.
12. Riješiti smještaj djece izgradnjom predškolskih objekata.
13. Podrška inovativnim idejama u svim sferama života i rada koje mogu da poboljšaju kvalitet života u gradu.
14. Zdrav, aktivan i socijalno osjetljiv grad privlačan za život.
15. Grad održivih i inovativnih rješenja u oblasti turizma u skladu sa prirodnim resursima kojima raspolaže i koje može ponuditi građanima i gostima grada.
16. Ostvariti saradnju sa svim nivoima vlasti, prvenstveno sa organima vlasti Republike Srpske.
17. NJegovati postojeće i razvijati nove bratske odnose sa lokalnim zajednicama u bližem i širem okruženju i raditi na stalnom razvoju ideje Prijedor- regionalni centar.
18. Posebno se starati o socijalno osjetljivim kategorijama stanovnika kojima je naša pomoć i podrška potrebna.
19. Podrška sportskim kolektivima, mladim i perspektivnim sportistima te učenicima koji svojim nastupima na raznim takmičenjima pronose ime grada.
20. Podrška nevladinim i humanitarnim organizacijama neće izostati.
21. Ostvariti saradnju sa međunarodnim organizacijama u sferi realizacije projekata koji mogu da doprinesu poboljšanju kvaliteta života građana Prijedora.
Sve ove i druge ideje koje ćemo nastojati da realizujemo u navedenom periodu ne možemo i ne želimo realizovati sami već u tome očekujemo podršku naših građana. Svaka ideja je dobrodošla i očekujemo da građani budu naši partneri i naš korektivni faktor koji će nas usmjeravati koji su to ključni problemi i prioriteti te predlagati kako da ih zajedno riješimo. Zajedno možemo sve i zato očekujemo da prihvatite pruženu ruku da zajedno radimo i gradimo naš lijepi grad Prijedor.

GRADONAČELNIK
Slobodan Javor