Prijava nepravilnosti

Prijava nepravilnosti - korupcije u radu Gradske Uprave

Prijava korupcije je, u skladu sa Zakonom o zaštiti lica koja prijavljiju korupciju (u daljem tekstu: Zakon), pismeno ili usmeno obavještenje koje sadrži podatke o činjenju ili nečinjenju nosioca vlasti u organima Grada Prijedor ili lica zaposlenih u Gradskoj upravi, zloupotrebom službenih ovlašćenja ili službenog položaja u privatne svrhe, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi ili bilo koje druge koristi za sebe ili drugoga.

Prijava korupcije može da ima formu pismenog ili usmenog obavještenja, koje prijavilac može dati na zapisnik kod ovlaštenog službenika. U formi pisanog obavještenja, prijava se može podnijeti na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog uputstva.

Prijava može da se podnese:
putem redovne pošte na adresu Gradske uprave, sa naznakom „Prijava korupcije“,
putem elektronske pošte na < e-mail > adresu: Kontakt < e-mail >,
u sanduče za prijavu korupcije koje se nalazi u prostorijama Gradske uprave,
usmeno na zapisnik kod ovlašćenog službenika u Gradskoj upravi.

Prijavu možete poslati i popunjavanjem slijedećeg obrasca:

Obrazac za prijavu


U polje ispod upišite ime i prezime službenika, ako je poznat; radnju ili akt ako je poznat podnosiocu prijave i sl. a za koji mislite da predstavlja čin korupcije.


U polje ispod opišite konkretne okolnosti, činjenje ili nečinjenje službenika i drugih osoba u čijem ponašanju sumnjate da postoje elementi korupcije! (Konkretno: ponašanje ili radnja sa kojom se upoznati, mjesto i vrijeme radnje, broj i datum akta (ako postoji), rad službenika i sl.)


Priložite sve priloge/dokumente ako ih ima! Ako znate gdje se nalaze dokazi, navedite u prijavi.

Dozvoljeni formati fajlova su: jpg,jpeg,gif,png,pdf,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx!


Na koji način želite primiti odgovor?