Vizija razvoja

Vizija razvoja privrede

Vizija daje integralnu interpretaciju poželjne budućnosti grada, koja prevazilazi ograničenja pojedinih sektora i disciplina, novo promišljanje kompleksne prirode prostorne cjeline gdje se ekonomija, ekologija, humana i fizička dimenzija opštine razmatraju na relaciji mikro-urbana i makro-globalna. Svrha vizije je da artikuliše generalne ciljeve razvoja, omogući sagledavanje posljedica njihove realizacije i nužnih koraka koje treba preduzeti. U okviru vizije zajednice postavljaju se ciljevi i principi oko kojih se može postići konsenzus suprotstavljenih interesa. Vizija je vrlo redukovana u obimu, i odnosi se samo na generalne pravce i opredjeljenja.

Koncept održivog razvoja na kome grad Prijedor gradi svoju budućnost, zahtjeva balansiranje ekonomskih, socijalnih i ekoloških zahtjeva za dobrobit kako sadašnje generacije, tako i budućih generacija. Vizija održivog razvoja grada Prijedora je izvedena iz:

1. Vizije ekonomskog razvoja, koja polazi od potrebe ubrzavanja ekonomskog rasta. Povećanja zaposlenosti i zaokruživanja procesa tranzicije ka tržišnoj privredi (stimulisanje inovacija i produktivnosti, osnaživanja preduzetništva, sprečavanje odlaska kvalitetnih i perspektivnih kadrova iz grada), vodeći istovremeno računa o ispunjavanju zahtjeva održivosti kroz integrisanje politike zaštite životne sredine i ekonomske politike, i kroz ublažavanje efekata ekonomskog rasta na životnu sredinu;

2. Socijalna vizija, koja podrazumijeva smanjenje siromaštva i zaštitu najugroženijih grupa stanovništva, kao i obezbjeđenje pravičnije raspodjele koristi od ekonomskog razvoja među svim segmentima društva;

3. Ekološka vizija, odnosno zahtjeva za očuvanjem životne sredine i održivim upravljanjem prirodnim resursima, podspješujući pri tom sinergiju između razvoja i očuvanja životne sredine i imajući u vidu pravo budućih generacija na kvalitet života;

4. Etička vizija, pod kojom se podrazumijeva poboljšanje uprave / upravljanja kroz izgradnju kapaciteta svih aktera (lokalne vlasti, privatnog sektora i građanskog društva) i prelaska sa centralnog načina odlučivanja na pregovore, saradnju, koordinirano djelovanje i decentralizaciju, kao i sprovođenje principa zajedništva i solidarnosti, te poštovanja ljudskih prava kroz reafirmaciju prava na razvoj u zdravom i pravičnom okruženju;

5. Kulturne vizije, odnosno neophodnosti očuvanja kulturne raznolikosti i identiteta, uz jačanje kohezije čitavog društva.

Drugim riječima,

„ Grad Prijedor je lokalna zajednica koja je na putu integrisanja u moderne evropske tokove kroz regionalnu i prekograničnu saradnju, utemeljena na građanskim i demokratskim principima, ljudskim pravima i dobrom međunacionalnom tolerancijom.
Snažnom preduzetničkom aktivnosti i inovacijama, razvojem informacione i digitalne tehnologije, upotrebom nove i obnovljive energije, privatno-javnim partnerstvom, urbanim i ruralnim razvojem povećaćemo zaposlenost i smanjiti siromaštvo.
Očuvanom životnom sredinom, prometnom povezanošću i održivim razvojem stanovnici će podmiriti svoje potrebe za stanovanjem, obrazovanjem, zdravstvom, kulturom, sportom, socijalnom zaštitom i drugo.“