O Skupštini

Skupština Grada Prijedora

MIRSAD DURATOVIĆ

MIRSAD DURATOVIĆ

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA

052/245-122
052/245-127

Mirsad Duratović rođen je 1974. godine u Prijedoru. Osnovnu i srednju Mašinsku tehničku školu pohađao je u Prijedoru. Završio je Školu za političke studije Vijeća Evrope u Strasburu. Po struci je diplomirani ekonomista, smjer javna uprava. Aktivno govori njemački jezik a pasivno engleski i ruski. Radio je u javnoj upravi, bankarsko-finansijskom i privatnom sektoru. Bio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske u mandatu 2006.-2010. Odbornik je u Skupštini Grada Prijedor u trećem mandatu. Priznat je kao humanitarni radnik i borac za ljudska prava kako u Prijedoru tako i na regionalnom i međunarodnom nivou. Potpredsjednik je Demokratske fronte Bosne i Hercegovine i član predsjedništva Demokratske fronte Bosne i Hercegovine. Oženjen je i otac dvoje djece.


IGOR KNEGINJIĆ

IGOR KNEGINJIĆ

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA

052-245-122
052-245-127

U pripremi


ŽELJKO ŠKONDRIĆ

ŽELJKO ŠKONDRIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA

052/245-125
052-245-127

Imenovani je rođen 1958. godine u Prijedoru. Po završetku Pravnog fakultata u Banjaluci zapošljava se u Hidrogradnji Sarajevo, gdje je nakon završetka pripravničkog staža imenovan za sekretara radne jedinice Omarska. 1986. godine zasniva radni odnos u Fabrici celuloze i papira "Celpak" na poslovima rukovodioca Odjeljenja za imovinsko pravne poslove, a od 1989. godine je obavljao funkciju kadrovskog direktora u Fabrici celuloze i papira "Celpak" do 1997. godine kada je imenovan za sekretara za Urbanizam i stambeno-komunalne poslove u Skupštini opštine Prijedor, te je kao sekretar bio i član izvršnog odbora Skupštine Opštine. Na Lokalnim izborima koji su održani 1997. godine izabran je za odbornika Skupštine opštine Prijedor na koji je dao ostavku zbog nespojivosti funkcija, odnosno nakon biranja za sekretara sekretarijata za Urbanizam i stambeno-komunalne poslove. Na mjesto Sekretara skupštine opštine je izabran 2003. godine i dalje je biran u mandatima 2004-2008. godina, 2008-2012. godina, 2012-2016. godina i 2016. do maja 2019. godine, kada je razrješen dužnosti sekretara i raspoređen na radno mjesto šefa Odsjeka u Odjeljenju za boračko invalidsku zaštitu, a u decembru 2020. godine imenovan je za v.d.sekretara Skupštine grada Prijedora. Predsjednik je Gradske izborne komisije Prijedor od 2005. godine do danas.


NADLEŽNOSTI

(1) Skupština Grada je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike Grada.

(2) U okviru svog djelokruga, Skupština Grada:
1) donosi statut Grada,
2) donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
3) donosi budžet,
4) usvaja finansijske izvještaje,
5) donosi planove i programe razvoja Grada, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
6) donosi strateške dokumente prostornog uređenja za područje Grada,
7) donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
8) donosi sprovedbene dokumente prostornog uređenja za područje Grada,
9) donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, boračko-invalidske zaštite, civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja, socijalne zaštite, društvene brige o djeci i omladini, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva, privrede, privatnog preduzetništva, poljoprivrede, šumarstva i zaštite životne sredine,
10) donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
11) daje saglasnost na cijenu komunalne usluge,
12) donosi odluke i druga opšta akta o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i zaštite od požara i vrši druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom,
13) donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Grada,
14) donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova, dijelova naseljenih mjesta i mjesnih zajednica,
15) donosi odluku o proglašenju praznika Grada,
16) donosi odluke o održavanju tradicionalnih manifestacija i obilježavanju značajnih datuma i događaja na području Grada,
17) donosi odluku o upotrebi simbola Grada,
18) donosi odluku o članstvu Grada u Savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
19) odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim opštinama i gradovima, u skladu sa zakonom,
20) donosi plan korišćenja javnih površina,
21) donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
22) donosi odluku o nagradama i priznanjima,
23) bira i razrješava predsjednika Skupštine Grada, potpredsjednika Skupštine Grada, zamjenika Gradonačelnika i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Grada, imenuje i razrješava sekretara Skupštine Grada i načelnika odjeljenja odnosno službe i vrši izbor, imenovanja i razrješenja na drugim pozicijama u skladu sa zakonom,
24) osniva stručnu službu za potrebe Skupštine Grada i njenih radnih tijela,
25) osniva Odbor za žalbe i razmatra izvještaj o radu Odbora,
26) pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva Grada i naseljenog mjesta,
27) donosi odluku o zaduženju Grada,
28) usvaja Poslovnik Skupštine Grada,
29 usvaja etički kodeks Skupštine Grada,
30) razmatra godišnji izvještaj o radu Gradonačelnika i zauzima svoj stav,
31) razmatra informacije o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine na području Grada,
32) odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv Gradonačelnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor Gradonačelnika,
33) razmatra izvještaj Gradonačelnika o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
34) odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini Grada,
35) imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je Grad osnivač ili suosnivač,
36) osniva privredna društva, ustanove i preduzeća komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za Grad, kojima upravlja u skladu sa zakonom,
37) raspisuje javni zajam i samodoprinos,
38) raspisuje referendum, u skladu sa zakonom,
39) donosi odluku o osnivanju mjesne zajednice na području Grada,
40) razmatra izvještaje o radu i programe rada privrednih društava, organizacija i ustanova čiji je osnivač Grad,
41) razmatra i odlučuje o građanskim inicijativama, u skladu sa zakonom i
42) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Skupština Grada ima predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine koje bira na period trajanja mandata Skupštine Grada.