O Skupštini

Skupština Grada Prijedora

Ajdin Mešić

Ajdin Mešić

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA

052/245-122
052/245-127

Ajdin Mešić, rođen 28.02.1987. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Osnovnu školu i Sportsku gimnaziju završio u Zagrebu. Diplomirao na Preddiplomskom studiju smjer "Ekonomija preduzetništva" na Veleučilištu Vern u Zagrebu 2009. godine. Magistrirao je 2016. godine na Panevropskom Univerzitetu "APEIRON" u Banja Luci smjer Menadžment bankarstva, finansija i trgovine. Trenutno je kandidat na drugoj godini doktorskih studija smjer Ekonomija- poslovno upravljanje u logistici.
Od poslovnog iskustva posebno se ističe rad kao prokurista za firmu < M-Dyno d.o.o. > iz Ljubljane od 2008 godine. U Narodnoj Republici Kini je radio kao trener tenisa za Kineski teniski savez u 2011. godini gdje je proveo 9 mjeseci. Nakon povratka iz Kine 2012. godine se vraća trajno u Prijedor i zapošljava u renomiranoj BiH kompaniji < CROMEX d.o.o. >Prijedor koja se bavi obradom metala na poziciji Menadžera proizvodnje. U Cromexu je na rukovodećoj poziciji proveo više od 5 godina.
2017. godine osniva vlastitu kompaniju <2A CONNECTIONS d.o.o.> 2016. godine je izabran za odbornika u Skupštini grada Prijedora.
U periodu od aprila 2019. godine do marta 2020. godine je obavljao funkciju predsjednika Skupštine grada Prijedora. Član je Stranke demokratske akcije. Oženjen je i otac dvoje djece.
Goran Dragojević

Goran Dragojević

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA

052-245-122
052-245-127


Milovan Polovina

Milovan Polovina

V.D. SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA

052/245-125
052-245-127


NADLEŽNOSTI

(1) Skupština Grada je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike Grada.

(2) U okviru svog djelokruga, Skupština Grada:
1) donosi statut Grada,
2) donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
3) donosi budžet,
4) usvaja finansijske izvještaje,
5) donosi planove i programe razvoja Grada, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
6) donosi strateške dokumente prostornog uređenja za područje Grada,
7) donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
8) donosi sprovedbene dokumente prostornog uređenja za područje Grada,
9) donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, boračko-invalidske zaštite, civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja, socijalne zaštite, društvene brige o djeci i omladini, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva, privrede, privatnog preduzetništva, poljoprivrede, šumarstva i zaštite životne sredine,
10) donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
11) daje saglasnost na cijenu komunalne usluge,
12) donosi odluke i druga opšta akta o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i zaštite od požara i vrši druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom,
13) donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Grada,
14) donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova, dijelova naseljenih mjesta i mjesnih zajednica,
15) donosi odluku o proglašenju praznika Grada,
16) donosi odluke o održavanju tradicionalnih manifestacija i obilježavanju značajnih datuma i događaja na području Grada,
17) donosi odluku o upotrebi simbola Grada,
18) donosi odluku o članstvu Grada u Savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
19) odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim opštinama i gradovima, u skladu sa zakonom,
20) donosi plan korišćenja javnih površina,
21) donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
22) donosi odluku o nagradama i priznanjima,
23) bira i razrješava predsjednika Skupštine Grada, potpredsjednika Skupštine Grada, zamjenika Gradonačelnika i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Grada, imenuje i razrješava sekretara Skupštine Grada i načelnika odjeljenja odnosno službe i vrši izbor, imenovanja i razrješenja na drugim pozicijama u skladu sa zakonom,
24) osniva stručnu službu za potrebe Skupštine Grada i njenih radnih tijela,
25) osniva Odbor za žalbe i razmatra izvještaj o radu Odbora,
26) pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva Grada i naseljenog mjesta,
27) donosi odluku o zaduženju Grada,
28) usvaja Poslovnik Skupštine Grada,
29 usvaja etički kodeks Skupštine Grada,
30) razmatra godišnji izvještaj o radu Gradonačelnika i zauzima svoj stav,
31) razmatra informacije o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine na području Grada,
32) odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv Gradonačelnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor Gradonačelnika,
33) razmatra izvještaj Gradonačelnika o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
34) odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini Grada,
35) imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je Grad osnivač ili suosnivač,
36) osniva privredna društva, ustanove i preduzeća komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za Grad, kojima upravlja u skladu sa zakonom,
37) raspisuje javni zajam i samodoprinos,
38) raspisuje referendum, u skladu sa zakonom,
39) donosi odluku o osnivanju mjesne zajednice na području Grada,
40) razmatra izvještaje o radu i programe rada privrednih društava, organizacija i ustanova čiji je osnivač Grad,
41) razmatra i odlučuje o građanskim inicijativama, u skladu sa zakonom i
42) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Skupština Grada ima predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine koje bira na period trajanja mandata Skupštine Grada.