O Skupštini

Skupština Grada Prijedora

IGOR KNEGINJIĆ

IGOR KNEGINJIĆ

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA

052/245-122
052/245-127


PRIM.DR. AZRA PAŠALIĆ

PRIM.DR. AZRA PAŠALIĆ

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA

052-245-122
052-245-127

Rođena je u Prijedoru 17.09.1947.godine od majke Hajrije, rođene Murselović i oca Idriza Alića,gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.
Medicinski fakultet završila je u Beogradu 1975. godine, a specijalizaciju pedijatrije u Beogradu i Sarajevu 1984. godine. Do početka rata radila je u Domu zdravlja Prijedor kao pedijatar i načelnik dječjeg i školskog dispanzera.
Tokom rata bila je izbjeglica u Zagrebu i Njemačkoj i radila u izbjegličkim kampovima, humanitarnim i nevladinim organizacijama. U Njemačkoj je radila na Univerzitetskoj klinici "Kreiskrankenhaus Starnberg". Nakon Dejtonskog sporazuma i završetka rata 1996. godine vraća se u BiH, u Sanski Most, gdje radi kao pedijatar i načelnik pedijatrijske službe u Domu zdravlja Sanski Most.
U tom periodu je pohađala program obuke porodične medicine u organizaciji Evropske komisije kojim dobija pravo na obavljanje poslova doktora porodične medicine.
U Prijedor se vraća 2001. godine i radi u Domu zdravlja na mjestu pedijatra i načelnika dječjeg dispanzera Doma zdravlja Prijedor.
Zbog uspješnog stručnog rada i doprinosa u razvoju zdravstva dodijeljena joj je titula primarijusa 2004. godine od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. U toku stručnog rada konstantno joj je produžavana Licenca za rad u zdravstvenom sistemu zbog kontinuirane medicinske edukacije i aktivnog učešća na kongresima, seminarima i edukacijama iz mnogih zdravstvenih oblasti, a naročito savremenog liječenja astme i organiziranja Škole astme u pedijatrijskoj službi Doma zdravlja Prijedor.
Član je Predsjedništva Udruženja pedijatara,član ljekarske komore Republike srpske i Udruženja doktora medicine Republike Srpske.
Veliki angažman i sposobnost posvetila je volonterskom i humanitarnom radu i razvoju civilnog društva, pomirenju i suživotu uz edukacije iz oblasti nenasilnog rješavanja konflikata, pisanju projekata, obezbjeđivanje sredstava, jačanje žena i djevojaka u politici i slično, koje su organizirale Fondacija Udružene žene, Žene ženama, OSCE i druge domaće i strane nevladine organizacije.
U svom radu u nevladinom sektoru dala je veliki doprinos u radu mnogih udruženja građana i nevladinih organizacija gdje je bila osnivač i član upravljačkih struktura i koordinator kao što su: Civilni forum koji je osnovan u okviru Agencije lokalne demokratije, Forum za bezbjednost u projektu Britanske ambasade, Nansen dijalog centar, NVO Familija, UG Berek, Udruženje žena Donja Puharska, KUD Osman Džafić, Mostovi prijateljstva, UG narodna kuhinja Optimisti, Koalicija za borbu protiv djela počinjenih iz mržnje i predrasuda Prva tolerancija Prijedor i drugih.
Član je radne grupe koju je imenovao gradonačelnik za izradu akcionog plana prevencije djela počinjenih iz mržnje i predrasuda koji je usvojen u Skupštini grada. Jedna je od potpredsjednika Evropskog pokreta u BiH.
Certifirani je medijator u BiH i aktivno radi u postupcima medijacija Udruženja medijatora u BiH.
Politikom se počela baviti 2004. godine da bi pomogla svim kategorijama građana od povratničke, domicilne i izbjegličke populacije kao i jačanje žena u politici na mjestu gdje se donose odluke.
Za odbornicu Skupštine opštine prvi put je izabrana na Izborima 2004. godine a kasnije na lokalnim izborima 2008., 2012. i 2020. godine.
Funkciju predsjednice Skupštine opštine je obavljala u mandatima 2004.-2008. godina i 2008.-2012. godina. Trenutno obavlja funkciju potpredsjednice Skupštine grada kao odbornica koalicije Pokret za Prijedor. Predsjednica je Regionalnog odbora Pokreta demokratske akcije i jedan od potpredsjednika političke partije Pokret demokratske akcije. Predsjednica je skupštinske Komisije za ravnopravnost polova i član Komisije za izbor i imenovanje. Tečno govori njemački jezik.
Suprug potpredsjednice je Husein Pašalić, socijalni radnik u penziji a sin Emir Pašalić živi u Americi i doktor je informatičkih nauka.


NADLEŽNOSTI

(1) Skupština Grada je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike Grada.

(2) U okviru svog djelokruga, Skupština Grada:
1) donosi statut Grada,
2) donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
3) donosi budžet,
4) usvaja finansijske izvještaje,
5) donosi planove i programe razvoja Grada, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
6) donosi strateške dokumente prostornog uređenja za područje Grada,
7) donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
8) donosi sprovedbene dokumente prostornog uređenja za područje Grada,
9) donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, boračko-invalidske zaštite, civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja, socijalne zaštite, društvene brige o djeci i omladini, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva, privrede, privatnog preduzetništva, poljoprivrede, šumarstva i zaštite životne sredine,
10) donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
11) daje saglasnost na cijenu komunalne usluge,
12) donosi odluke i druga opšta akta o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i zaštite od požara i vrši druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom,
13) donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Grada,
14) donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova, dijelova naseljenih mjesta i mjesnih zajednica,
15) donosi odluku o proglašenju praznika Grada,
16) donosi odluke o održavanju tradicionalnih manifestacija i obilježavanju značajnih datuma i događaja na području Grada,
17) donosi odluku o upotrebi simbola Grada,
18) donosi odluku o članstvu Grada u Savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
19) odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim opštinama i gradovima, u skladu sa zakonom,
20) donosi plan korišćenja javnih površina,
21) donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
22) donosi odluku o nagradama i priznanjima,
23) bira i razrješava predsjednika Skupštine Grada, potpredsjednika Skupštine Grada, zamjenika Gradonačelnika i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Grada, imenuje i razrješava sekretara Skupštine Grada i načelnika odjeljenja odnosno službe i vrši izbor, imenovanja i razrješenja na drugim pozicijama u skladu sa zakonom,
24) osniva stručnu službu za potrebe Skupštine Grada i njenih radnih tijela,
25) osniva Odbor za žalbe i razmatra izvještaj o radu Odbora,
26) pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva Grada i naseljenog mjesta,
27) donosi odluku o zaduženju Grada,
28) usvaja Poslovnik Skupštine Grada,
29 usvaja etički kodeks Skupštine Grada,
30) razmatra godišnji izvještaj o radu Gradonačelnika i zauzima svoj stav,
31) razmatra informacije o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine na području Grada,
32) odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv Gradonačelnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor Gradonačelnika,
33) razmatra izvještaj Gradonačelnika o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
34) odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini Grada,
35) imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je Grad osnivač ili suosnivač,
36) osniva privredna društva, ustanove i preduzeća komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za Grad, kojima upravlja u skladu sa zakonom,
37) raspisuje javni zajam i samodoprinos,
38) raspisuje referendum, u skladu sa zakonom,
39) donosi odluku o osnivanju mjesne zajednice na području Grada,
40) razmatra izvještaje o radu i programe rada privrednih društava, organizacija i ustanova čiji je osnivač Grad,
41) razmatra i odlučuje o građanskim inicijativama, u skladu sa zakonom i
42) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Skupština Grada ima predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine koje bira na period trajanja mandata Skupštine Grada.