Budžet grada

AKTUELNI DOKUMENTI
2024-05 - Program provođenja javne rasprave o Nacrtu I Rebalansa budžeta Grada Prijedora za 2024. godinu
2024-04 - Nacrt I Rebalansa budžeta grada Prijedora za 2024. godinu
2024-03 - Uputstvo za pripremu I Rebalansa budžeta Grada Prijedora za 2024. godinu
2024-02 - Zapisnik sa Javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2024. godinu
2024-01 - Prijedlog budžeta Grada Prijedora za 2024. godinu
2023-12 - PROGRAM Provođenja javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Prijedor za 2024. godinu
2023-11 - Nacrt budžeta Grada Prijedor za 2024. godinu
2023-10 - Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu I Rebalansa za 2023. godinu
2023-09 - Obrazloženje Prijedloga prvog Rebalansa Budžeta za 2023.godinu
2023-08 - I Rebalans budžeta Grada Prijedor za 2023. godinu
2023-07 - Program provođenja javne rasprave - Nacrt I Rebalansa za 2023.
2023-06 - Nacrt I Rebalansa budžeta grada Prijedora za 2023.godinu
2023-05 - Nacrt Budžeta Grada Prijedora za 2023. godinu
2023-04 - Uputstvo za pripremu budžeta Grada Prijedora za 2024.godinu
2023-03 - Zapisnik sa Javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2023.godinu
2023-02 - Prijedlog budžeta Grada Prijedora za 2023.godinu
2023-01 - PROGRAM Provođenja javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Prijedor za 2023. godinu
2022. - Izvješaj o izvršenju januar - decembar 2022.godine - prilozi
2022. - Izvještaj o izvršenju januar - decembar 2022. godina - obrazloženje
2022 - Izmjena odluke o usvajanju I Rebalansa za 2022, (drugi rebalans 2022)
2022 - Nacrt II rebalansa budžeta za 2022. godinu po pravilniku
2022 - Nacrt prihoda po I Rebalansu budžeta za 2022
2022 - Nacrt rashoda po I Rebalansu budžeta za 2022
2022 - Nacrt rashoda po II rebalansu budžeta za 2022.godinu
2022 - Nacrt Rebalansa budžeta za 2022 po pravilniku
2022 - Nacrtt prihoda po II rebalansu budžeta za 2022. godnu
2022 - Obrazloženje i Rebalansa budžeta za 2022
2022 - Obrazloženje II rebalansa budžeta za 2022. godinu
2022 - Odluka o izmjeni odluke o usvajanju budzeta za 2022 (I Rebalans za 2022)
2022 - Program provođenja Javne rasprave
2022 - Program provođenja javne rasprave o II Nacrtu Rebalansa za 2022.godinu
2022 - Uputstvo za pripremu budžeta Grada Prijedor za 2023.godinu
2022 - Uputstvo za pripremu I Rebalansa budžeta za 2022. godinu
2022 - Uputstvo za pripremu II Rebalansa budžeta Grada Prijedora za 2022. godinu
2022 - Zapisnik sa javne rasprave o rebalansu budžeta za 2022.godinu
2021-02 - Izvještaj o izvršenju budžeta za period januar-decembar 2021_
2021-01 - Obrazloženje o izvršenju budžeta za period januar-decembar 2021

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta primjedbe/sugestije

Budžet Grada

BUDŽET ZA GRAĐANE

Brošura za građanstvo za 2024. godinu

Brošura za građanstvo za 2023.godinu

Brošura za građanstvo za 2022.godinu

Budžet za građanstvo za 2021.godinu

Brošura za građanstvo za 2020. godinu

Brošura za građanstvo za 2019.godinu

Brošura za građanstvo
DOKUMENTI
22.2024 - Budžet 2024
21.2023 - Rebalans 2023
20.2023 - Budžet 2023
19.2022 - 2.Rebalans 2022
18.2022 - Rebalans 2022
17.2022 - Budžet 2022
16.2021 - Rebalans 2021
15.2021 - Budžet 2021
14.2020 - Budžet 2020
13.2019. - Rebalans 2019.
12.2019. - Budžet 2019
11.2018 - 2. Rebalans 2018
10.2018 - Rebalans 2018
09.2018 - Budžet 2018
08.2017 - Rebalans 2017
07.2017 - Budžet 2017
06.2016 - Izvještaj 2016
05.2016 - Rebalans 2016
04.2016 - Budžet 2016
03.2015 - Izvještaj 2015
02.2015 - Rebalans 2015
01.2015 - Budžet 2015
REGISTRI
Registar poreskih i neporeskih davanja Grada
Registar poreskih i neporeskih davanja RS
INFORMACIJE I OBAVJEŠTENJA
Program provođenja javne rasprave o i Rebalansu budžeta za 2022
Nacrt Zakljucka o usvajanju budzeta za 2022. godinu
9.Obrazlozenje Nacrta budzeta za 2022. godinu
8.Nacrt rashoda po Budzetu za 2022. godinu
7.Nacrt prihoda po Budzetu za 2022.
2-6. Pravilnik_opsti dio budzeta za 2022_
1.Odluka o usvajanju budzeta za 2022. godinu
Uputstvo za pripremu I Rebalansa budžeta za 2022. godinu
Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2022.godinu
Nacrt Odluke o usvajanju I Rebalansa 2021
Javna rasprava o Nacrtu Rebalansa budžeta za 2021. godinu I
Uputstvo za izradu budžeta Grada Prijedora za 2022.godinu
1.Nacrt Odluke o usvajanju Budžeta za 2021.g
2.Budžet po Pravilniku o izradi budžeta
3.Nacrt prihoda za 2021. godina
4.Nacrt rashoda po korisnicima i bližim namjenama za 2021.
5.Obrazloženje Nacrta budžeta za 2021.
Poziv na javnu raspravu o Nacrtu budžeta za 2020. godinu
Uputstvo za Pripremu budžeta Grada Prijedora za 2021. godinu
Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu budžeta za 2020. godinu
Plan rashoda Budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu po korisnicima i bližim namjenama
Uputstvo za pripremu Budžeta Grada Prijedora za 2020. godinu
Rebalans budžeta grada Prijedora za 2019.godinu
Plan rashoda 1. Rebalansa Budžeta za 2019. godinu po korisnicima i bližim namjenama
Nacrt 1. Rebalansa Budžeta za 2019. godinu
Javni poziv_ Nacrt 1. Rebalansa Budžeta za 2019. godinu
Budžetski kalendar za 1. Rebalans Budžeta za 2019.godinu
Uputstvo za pripremu 1. Reabalansa budžeta za 2019. godinu
Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta za 2019. godinu
Program provođenja javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Prijedora za 2019.
Zaključak Skupštine Grada o upućivanju na javnu raspravu Nacrta budžeta za 2019.godinu
Javni poziv na raspravu o Nacrtu budžeta za 2019 godinu
Nacrt Budžeta za 2019.g. po korisnicima i namjenama
Nacrt Odluke o usvajanju Budžeta za 2019.godinu sa Obrazloženjem
Uputstvo za pripremu budžeta Grada Prijedora za 2019. godinu
Odluka o budžetskom kalendaru za 2019. godinu