Odsjek za civilnu zaštitu

Odsjek za civilnu zaštitu

Šef Odsjeka: MIROSLAV KRNETA, prof. odbrane i zaštite
Branislava Nušića 19, 79102 Prijedor
052/231-812
052/231-339
NADLEŽNOSTI
U Odsjeku za civilnu zaštitu obavljaju se poslovi koji se odnose na: planiranje, pripremanje i sprovođenja mjera i aktivnosti na zaštiti i spasavanju stanovništva od elementarnih nepogoda, koordinaciju pri uspostavljanju, izradi i realizaciji Programa za smanjenje rizika od elemntarnih nepogoda i druge nesreće, spasavanje i pružanje pomoći kroz organizovanje civilne zaštite, kao preventivne i operativne aktivnosti koje se preduzimaju u cilju spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine, preduzimanje mjera i aktivnosti na ublažavanju i otklanjanju neposrednih posljedica usljed elementarnih nepogoda i drugih nesreća i stvaranje neophodnih uslova za život ljudi na ugroženom području, organizovanje, opremanje i osposobljavanje snaga zaštite i spasavanja lokalnih organa uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika za zaštitu i spasavanje, organizovanje i osposobljavanje građana za sve vidove zaštite, upravljanje, rukovođenje i koordinacija subjektima i snagama sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, pružanje, traženje pomoći i saradnja sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama.

U okviru ovog Odsjeka obavljaju se stručni, upravni i drugi poslovi i zadaci kao što su:
- Izrađuje Procjenu ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće,
- Izrađuje Program razvoja civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja,
- Izrađuje Plan zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće,
- Izrađuje Operativne planove zaštite po različitim segmentima opasnosti,
- Priprema odluku o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite,
- Organizovanje, praćenje i realizacija obuke građana iz oblasti lične, uzajamne i kolektivne zaštite u saradnji sa Gradskim štabom za vanredne situacije,
- Organizovanje i koordinacija sprovođenja mjera civilne zaštite, predlaganje programa samostalnih vježbi i izrada elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite, organa uprave, privrednih društava i drugih subjekata,
- Vođenje evidencije pripadnika civilne zaštite i njihovo raspoređivanje u jedinice civilne zaštite i za povjerenike civilne zaštite,
- Vođenje evidencije materijalnih sredstava građana, privrednih društava, organizacija i službi koja se mogu staviti u funkciju civilne zaštite,
- Učestvovanje u nabavci sredstava i opreme civilne zaštite za potrebe jedinica i građana i staranje o njihovoj ispravnosti, uskladištenju i čuvanju,
- Davanje stručnih uputstava građanima, privrednim društvima i drugim pravnim licima po pitanjima civilne zaštite,
- Podnošenje redovnih izvještaja o radu gradonačelniku,
- Podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o radu direktoru Republičke uprave CZ,
- Prikupljanje podataka, vođenje evidencija, organizacija i koordinacija poslova deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava,
- Organizovanje poslova osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja,
- Koordinacija djelovanja subjekata od značaja za zaštitu i spašavanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća,
- Vođenje propisanih evidencija i vršenje drugih poslova iz oblasti civilne zaštite, u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima.