Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije

Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije

Šef Odsjeka: ADMIRA KLIČIĆ, dipl. inženjer mašinstva
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-130

NADLEŽNOSTI

U Odsjeku za informaciono-komunikacione tehnologije obavljaju se poslovi koordinacije rada i saradnje sa svim organizacionim jedinicama Gradske uprave i drugim nadležnim organima, organizacijama i institucijama, i to pri izradi analiza, informacija i izvještaja o funkcionisanju Gradske uprave u smislu informatičke aktivnosti, sa prijedlogom novih informatičkih i tehničkih rješenja; prati razvoj dopunskih aplikativnih rješenja na postojeće programe; radi na održavanju postojećih aplikacija, sa prijedlogom novih rješenja; planiranje, projektovanje, razvoj i uspostavljanje informatičkih i komunikacionih sistema za potrebe Gradske uprave; upravlja informatičko-komunikacionim resursima; održava mrežne politike i bezbjednosti; radi na instalisanju operativnih sistema i njihovom održavanju; instalisanju i zamjeni računarske i periferne opreme; administriranju digitalne telefonske centrale; administriranju lokalne računarske mreže; administriranju komunikacionih linkova sa dislociranim organizacionim jedinicama; administriranju i postavljanju sadržaja na server; tehnička i stručna informatička pomoć odjeljenjima / odsjecima i tehnička priprema materijala za objavljivanje na sajtu.