Odsjek Komunalne policije

Odsjek Komunalne policije

Šef Odsjeka: NEMANjA KOS, dipl. ekonomista
Svetosavska 27, 79102 Prijedor
052/216-988
052/216-988
NADLEŽNOSTI
U nadležnosti Odsjeka Komunalne policije obavljaju se poslovi komunalno-inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona, odluka Skupštine Grada, drugih propisa i opštih akata Grada iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti utvrđenih posebnim zakonom.
U skladu sa odredbama člana 9. Zakona o komunalnoj policiji (Sl.glasnik RS br. 28 / 13), Komunalna policija vrši nadzor nad:
- održavanjem, uređenjem, upotrebom i zaštitom komunalnih objekata i uređaja
- održavanjem i zaštitom javnih površina i drvoreda
- održavanjem kulturnih, istorijskih i nacionalnih spomen obilježja
- postavljanjem naziva firmi, natpisa i reklama
- održavanjem groblja i mezarja
- održavanjem dvorišta, parking prostora, bašta, privremenih objekata, kao i drugih objekata i površina koje su od uticaja na izgled i uređenje grada i drugih naseljenih mjesta na području grada (Omarska, Kozarac, LJubija)
- održavanjem javne vodovodne mreže, javnih izliva (javnih česmi i vanjskih hidranata) i fontana
- održavanjem javne kanalizacione mreže, javnih < WC > te septičkih i osočnih jama
- održavanjem i zaštitom korita, obala rijeka i drugih vodenih površina na podrčju grada
- održavanjem vanjskih ograda i rukohvata (mostovi, javna stepeništa i dr.)
- održavanjem čistoće na javnim površinama, odvozom kućnih otpadaka u drugog komunalnog otpada
- postavljanjem i održavanjem posuda (kontejnera) i uličnih korpi za otpatke
- održavanjem javnih deponija, te kontrolom odvoženja, uništavanja i prerade otpadaka
- obilježavanjem ulica, trgova i zgrada
- zauzimanjem javnih površina za prodaju roba i prodaju robe van prostora ili mjesta određenog za prodaju te vrste robe
- primjenom odredbi opštinske Odluke o uslovima i načinu izvođenja koncerata, javnih manifestacija, te korišćenje muzičke opreme u objektima i van njih
- načinom isticanja državnih i entitetskih zastava
- održavanjem javne toplovodne mreže
- održavanjem javne gasovodne mreže
- održavanjem pijaca i pijačnih prostora (zekene, buvlje, mješivoite i dr.)
- održavanjem javnih saobraćajnih površina (pločnika, trgova, javnih saobraćajnice i dr.) kao i održavanjem javne rasvjete
- vršenjem pogrebne djelatnosti
- vršenjem dimnjačarske djelatnosti
- vršenjem održavanja i opremanja javnih površina
- vršenjem održavanja sportskih objekata, kampova, kupališta i izletišta
- vršenjem održavanja sredstava i objekata javnog prevoza lica u gradskom i prigradskom prevozu (autobusi, tramvaji, trolejbusi, taksi prevoz i stajališta, žičare, uspinjače, gradski i prigradski terminali za prevoz)
- vršenjem uklanjanja starih i drugih predmeta sa javnih površina, ako su isti ostavljeni protivno propisima opštine
- održavanjem zgrada, fasada i krovova
- obilježavanjem mjesta gdje se vrše radovi na komunalnim uređajima (šahtovi, kanali, bunari i sl)
- pridržavanjem kućnog reda u zgradama
- uslovima i načinom držanja domaćih životinja (osim pasa i mačaka)
- kontrolom radnog vremena u skladu sa Zakonom o državnim praznicima RS i Odlukom Skupštine grada Prijedor
- uslovima i načinu prekopavanja javnih površrina
- uslovima i načinu postavljanja, izgradnje i uklanjanja objekata privremenog karaktera na području grada Prijedor
- drugim poslovima iz oblasti komunalne djelatnosti koji su utvrđeni važećim propisima (zakonom i odlukama Skupštine grada)