Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove

Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove

Načelnik Odjeljenja: / v.d. načelnika Odjeljenja: ALEKSANDAR ŠOBOT, master inženjer geodezije
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-180
052/245-184

NADLEŽNOSTI
U nadležnosti Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove obavljaju se stručni i upravni poslovi koji se odnose na: organizaciju i način obavljanja javnog saobraćaja na teritoriji Grada, obezbjeđenje uslova za izgradnju i održavanje ulica i trgova, lokalnih puteva, seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva, obezbjeđivanje organizacionih, materijalnih i drugih uslova za izgradnju i održavanje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture, obavljanje poslova za potrebe komunalnih djelatnosti, izdavanje ekoloških dozvola i obilježavanje ekoloških datuma, stambenu politiku (primjena zakona iz stambene oblasti, planiranje, izgradnja i održavanje zgrada), uspostavljanje, evidentiranje promjene i vođenje evidencije o cjelokupnoj nepokretnoj imovini Grada (građevinsko zemljište, sve vrste građevinskih objekata i dijelova objekata - poslovni prostori, stanovi, garaže i dr.), dostavljanje Poreskoj upravi Republike Srpske podataka o popisanoj imovini Grada, saradnja sa nadležnim pravobranilaštvom ili licem ovlašćenim za zastupanje Grada, radi preduzimanja svih zakonom propisanih radnji pred sudovima i drugim državnim organima u cilju zaštite prava i interesa Grada u ovoj oblasti, preduzimanje svih radnji radi popisa nepokretne imovine Grada u skladu sa odgovarajućim zakonima, standardima i preporukama Glavne revizijske službe Republike Srpske; sačinjavanje izvještaja o uknjižbi imovine Grada i saradnja po tom pitanju sa Stručnom službom gradonačelnika - Odsjek za imovinske poslove i Odjeljenjem za finansije; obavlja poslove iz oblasti upravljanja integrisanim razvojem Grada iz djelokruga rada Odjeljenja.

ODSJECI
Odsjek za imovinsko-stambene poslove
Šef Odsjeka: Nada Gruban, dipl.pravnik
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-189
052/245-184
Odsjek za komunalne poslove i zaštitu životne sredine
Šef Odsjeka: Branko Švraka, dipl. ing. saobraćaja
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-187
052/245-184
Odsjek za saobraćaj
Šef Odsjeka: Aleksandar Jeftić, magistar tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja
Svetosavska 27, 79102 Prijedor
052/231-010
052/245-184