Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem

Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem

Šef odsjeka: ZINAJDA HOŠIĆ, dipl. ekonomista
Aleja kozarskog odreda bb, 79102 Prijedor
052/214-333
052/214-333
NADLEŽNOSTI
U Odsjeku za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem obavljaju se slijedeći poslovi: operativna priprema potrebnih akata za pokretanje procesa planiranja i revizije Strategije razvoja i sektorskih razvojnih planova; operativna koordinacija aktivnosti na izradi i reviziji Strategije razvoja i sektorskih razvojnih planova, uključujući koordninaciju aktivnosti Razvojnog tima, priprema i organizovanje redovnih sastanaka Partnerske grupe radi razmatranja statusa realizacije Plana implementacije Strategije i definisanja eventualnih preporuka za unapređenja procesa implementacije, promocija rezultata u implementaciji Strategije razvoja prema široj javnosti, aktivno praćenje ekonomskih trendova u cilju planiranja ekonomskog razvoja; poslovi međunarodne i regionalne saradnje i evropskih integracija, organizacija i koordinacija prijema investitora na nivou Gradske uprave, saradnja sa međunarodnim donatorskim i kreditnim organizacijama, formiranje i ažuriranje baze podataka tekućih investicionih projekata, povezivanje prihvaćenih inicijativa sa PS-a sa procesima akcionog planiranja Strategije i drugih planova, izrada i vođenje baza podataka o investicijama u Gradu Prijedor u protekloj godini i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, realizaciji zajedničkih projektnih aktivnosti koje se realizuju u partnerstvu sa javnim preduzećima i ustanovama i nevladinim sektorom, a u cilju razvoja Grada, pripremanje i izrada projekata u saradnji sa nadležnim organizacionim jedinicama Gradske uprave, praćenje programa i fondova Evropske Unije dostupnih BiH, inicira investicione projekte u gradu Prijedor obezbjeđivanjem sredstava iz dostupnih fondova i programa, promocija rada i vođenje jedinstvene baze podataka o projektima koji se realizuju i o stepenu realizacije istih.