Projekti grada

Projekti Grada

Kapitalni projekti
Kapitalni projekti su projekti od opšteg značaja, koji zahtijevaju značajna finansijska ulaganja i očekivanog su vijeka trajanja dužeg od jedne godine. Svaka jedinica lokalne samouprave definiše šta će se smatrati kapitalnom investicijom/projektom, a na osnovu potreba svojih građana i privrednih subjekata, koji svoju djelatnost obavljaju na njenoj teritoriji.
Kapitalni projekat predstavlja investiranje iz budžeta JLS ili eksternih izvora u infrastrukturu, privredu, javne objekte i opremu.

Projekat DVORANA NA URIJAMA
Projekat Vatrogasni dom
Projekat “RAST”
Sanacija gradske ulice (Rudnička ulica) i lokalnog puta Saničani-Rakelići
Projekat "MEG"- Izgradnja primarnog kanalizacionog sistema

Ostali projekti
Projekti koje Grad Prijedor, samostalno (iz budžeta) ili sa partnerima, finansira i realizuje, a koji za cilj imaju stvaranje boljih uslova za život građana Grada Prijedor, kao i bolje poslovno okruženje za postojeće i buduće privredne subjekte i investitore.

Projekat "PRO-POSO"
Projekat "Razvojem preduzetničke infrastrukture do boljeg poslovnog okruženja"
Projekat Inkluzivne škole-inkluzivne zajednice
Projekat "Dijaspora za razvoj"
Projekat "MEG"- "Posticaji zapošljavanju kroz unapređenje konkurentnosti MSP-a"
Program za oporavak od poplava-stambeno zbrinjavanje na području grada Prijedor
Projekat: ,,Upoznajmo nacionalne manjine"
Projekat "AgroLife"
Projekat eServisi
Projekat "Pametni gradovi - ka digitalnoj transformaciji u BiH, GO parking"
Projekat "eCitizen"
Projekat "Prozivno-redosljedni sistem"
Projekat "DRAS - Disaster Risk Analysis System"
Projekat senzori
Projekat "Otvoreni Wi-Fi grada Prijedor"
Projekat "Stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije"
Projekat "Razvoj, testiranje i validacija modela pametne njege u Podunavlju"

Fondovi
Otvoreni fondovi namjenjeni su investitorima, privrednicima, onima koji posluju na području Grada Prijedora. Zavisno od vrste fonda, definisani su i uslovi. Pojedini fondovi su vezani direktno za saradnju sa lokalnom upravom a postoji mogućnost prijave na fondove i za potrebe novih investicija, smanjenja rizika ulaganja u nove poslove, te jedna od prednosti fondova jeste podrška obrazovanju i pružanje prilike da se obezbijedi zapošljavanje nakon završenog školovanja. Zahvaljujući zemljama EU, odnosno članicama EFTA-e, pružaju se mogućnosti da se pripremaju projektni prijedlozi i odmah daju na razmatranje kako bi se projekat prilagodio uslovima iz poziva, koje ćete pronaći na našoj stranici. Naša je odluka da objavljujemo sve fondove sa kojima možemo ostvariti saradnju, odnosno pružiti operativnu podršku za uspješnu prijavu na pozive.

Kriterijumi za učešće u develoPPP.de programu
Fond za regionalnu saradnju