Građevinsko zemljište

Zone građevinskog zemljišta
Propisi
Naziv propisaSlužbeni glasnik
01. ZAKON O UREĐENjU PROSTORA I GRAĐENjU Službeni glasnik Republike Srpske br. 40/13, 106/15, 3/16, 84/19
02. ZAKON O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATASlužbeni glasnik Republike Srpske br. 62/18
03. PRAVILNIK ZA OBRAČUN NAKNADE TROŠKOVA UREĐENjA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA, prečišćeni tekstSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 34/14
04. UREDBA O USLOVIMA, OBRAČUNU I PLAĆANjU NAKNADE ZA LEGALIZACIJUSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 97/13
05. ODLUKA O UREĐENjU PROSTORA I GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTUSlužbeni glasnik Grada Prijedor br. 6/14
06. PROGRAM UREĐENjA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA 2023. GODINUSlužbeni glasnik Grada Prijedor br. 5/23
07. ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA IZRAČUNAVANJE VISINE RENTE U 2023. GODINISlužbeni glasnik Grada Prijedor br. 5/23
08. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE CIJENE TROŠKOVA PRIPREMANJA G.G.Z. ZA 2023. GODINUSlužbeni glasnik Grada Prijedor br. 5/23
09.ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNIH JEDINIČNIH CIJENA RADOVA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUTURE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINASlužbeni glasnik Grada Prijedor br. 5/23
10. ODLUKA O VISINI TROŠKOVA UREĐENjA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA 2023. GODINUSlužbeni glasnik Grada Prijedor br. 5/23
11. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNO OSTVARENE NAKNADE TROŠKOVA UREĐENJA GGZ ZA 2023. GODINUSlužbeni glasnik Grada Prijedor br. 5/23
12. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATASlužbeni glasnik Republike Srpske
Naknade

Naknade

A.NAČIN OBRAČUNA NAKNADA ZA UREĐENJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA:
Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemnjišta obračunava se zavisno o tome da li se lokacija na kojoj se gradi objekat nalazi u obuhvatu sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja koji je u primjeni ili na području za koje nije donesen takav dokument prostornog uređenja.

a) Obračun za lokacije u obuhvatu sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja

Za obračun se koristi tabela obračuna iz Priloga 3 Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu ("Sl.glasnik Grada Prijedor" br. 6/14) sa unesenom baznom cijenom - visinom troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2023. god. određena u tabeli člana 2. Odluke o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta ("Sl.glasnik Grada Prijedor" br. 5/23). Bazna cijena i tabela obračuna su jedinstveni za svaki sprovedbeni dokument prostornog uređenja.

b) Obračun za lokacije izvan obuhvata sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja

Za obračun se koristi tabela obračuna iz Priloga 3 Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu ("Sl.glasnik Grada Prijedor" br.6/14) se unesenom prosječnom jediničnom cijenom uređenja gradskog građevinskog zemljišta, određena u tabeli člana 2. Odluke, a koja za 2023. god. iznosi 48,00 KM/m2 korisne površine novoplaniranog objekta.

B) NAČIN OBRAČUNA RENTE

Renta se obračunava kao proizvod korisne površine novoplaniranog objekta i procentualnog učešća osnovice za obračun u 2023. god.. Osnovica za izračunavanje visine rente kod izgradnje, dogradnje i nadogradnje postojećih objekata u 2023. god. utvrđena je na osnovu prosječne, konačne građevinske cijene jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora za područje Grada Prijedor, a ona je određena na osnovu predračuna radova iz glavnih projekata za izdate građevinske dozvole iz prethodne godine, što je sadržano u Odluci o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2023. godini ("Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 5/23). Osnovica za obračun rente u 2023. god. iznosi 904,08 KM/m2. Prema članu 3. iste Odluke visina rente utvrđuje se u procentu za pojedine zone od prosječne konačne građevinske cijene iz člana 2. Odluke, i to kako slijedi:

ZonaProcenatKM/m2
1. zona6%54,24
2. zona5%45,20
3. zona4%36,16
4. zona3%27,12
5. zona2%18,08
6. zona1% 9,04


C) NAČIN OBRAČUNA NAKNADE ZA LEGALIZACIJU

1. Zahtjevi podneseni do 31.12.2016. god.

Naknada za legalizaciju izračunava se u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 106/15).
1) Prema članu 160 a. stav 1. ovog Zakona, naknada za legalizaciju individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekta do 400 m2 bruto građevinske površine plaća u fiksnom iznosu zavisno od ukupne korisne površine objekta i to:


UKUPNA KORISNA POVRŠINA (m2) NAKNADA (KM)
a. do 100 m2 100,00 KM
b. od 100 do 200 m2 500,00 KM
v. od 200 do 300 m2 1.000,00 KM
g. od 300 do 400 m2 2.000,00 KM


2) Ukoliko je predmet legalizacije završena dogradnja ili nadogradnja postojećeg legalno izgrađenog individualnog stambenog ili individualnog stambeno-poslovnog objekta bruto građevinske površine do 400 m2, naknada za legalizaciju dograđenog ili nadograđenog dijela objekta obračunava se u fiksnom iznosu na način propisan stavom 1. ovog člana, pri čemu se prilikom određivanja veličine objekta uzima ukupna površinaranije izgrađenog objekta i dograđenog odnosno nadograđenog dijela objekta.
3) Za započete individualne stambene ili individualne stambeno poslovne objekte bruto građevinske površine do 400 m2, za koje je izgrađena najmanje jedna nadzemna etaža, osim za objekte u prvoj zoni gradskog-građevinskog zemljišta, investitor u postupku legalizacije plaća:
a) naknadu za legalizaciju već izgrađenog dijela objekta, koja se obračunava uskladu sa stavom 1. ovog člana za svaku etažu nad kojom je izgrađena stropna konstrukcija i
b) naknade iz člana 73. ovog zakona, za preostalu površinu objekta koji će se izgraditi na osnovu građevinske dozvole za završetak radova prema glavnom projektu.

Prema članu 160 b. stav 1. ovog Zakona za sve objekte izgrađene u prvoj zoni gradskog građevinskog zemljišta, kao i za ostale bespravne objekte, naknadu za legalizaciju čine naknade iz člana 73. ovog zakona.

Prema članu 160 v. naknadu za legalizaciju individualnog stambenog ili individualnog stambeno-poslovnog objekta bruto građevinske površine do 400 m2 , ne plaćaju lica koja na osnovu svog statusa nisu riješili stambeno pitanje, i to:
a) porodice poginulih boraca,
b) ratni vojni invalidi 1. ili 2. kategorije, odnosno ako je investitor član njihovog porodičnog domaćinstva i
v) lica koja imaju status najtežih civilnih invalida u kolicima i slijepa lica.

2. Zahtjevi podneseni nakon 31.12.2016. god.

Prema članu 11. Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata "Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 62/18) investitor odnosno vlasnik objekta koji je predmet legalizacije dužan je da plati naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljšta i rentu koja se obračunava na gore navedeni način (pod A i B)
1) Ako investitor, odnosno vlasnik bespravnog objekta zahtjev za legalizaciju ne podnese u roku od šest mjeseci računajući od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim navedene naknade plaća i naknadu za legalizaciju koja iznosi 20% od obračunatog iznosa naknada iz stava 1. člana 11. Zakona.
2) U slučaju kad je predmet legalizacije objekat za koji se u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju ne obračunava naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i renta, naknada za legalizciju iznosi 2% od predračunske vrijednosti tog objekta, izračunata na osnovu predmjera i predračun svih radova iz glavnog projekta.
3) Za privremeno zadržavanje objekata investitor plaća naknadu koja iznosi 35% od naknada obračunatih u skladu sa članom 11. ovog zakona.

NAPOMENA:
- Za poljoprivredno zemljište koje je dokumentom prostornog uređenja određeno kao građevinsko zemljište za koje investitor plaća naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u skladu sa posebnim propisom, troškovi rente umanjuju se za iznos plaćene naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta .
- Investitori objekata koji se grade i legalizuju na ostalom građevinskom zemljištu ne plaćaju naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.
- Investitor linijskih objekata komunalne i javne infrastrukture ne plaća naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rentu.
Olakšice i podsticaji