Virtuelni matičar

Matični ured

Lica čije se matične knjige vode u gradu Prijedoru, mogu izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju, dobijati putem virtuelnog matičara na ovoj internet stranici link. Dokumenti će biti dostavljeni poštom, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom (neposredna dostava) na adresu naznačenu u vašem zahtjevu.

Važna napomena
Uputno je prije uplate tražiti provjeru da li se traženi podaci vode u evidenciji. Provjeru možete izvršiti u matičnoj službi grada Prijedora na tel. 052/245-147 ili 052/245-148 ili 052/245-149.

Šta je potrebno priložiti uz zahtjev
Uz zahtjev je neophodno priložiti kopiju, odnosno skenirani identifikacioni dokument (pasoš, lična karta), kopiju, odnosno skenirani dokaz o uplati na ime gradske administrativne takse i troškova dostave-poštarine.

Zahtjev za izdavanje dokumenta
Zahtjev koji se nalazi na našoj stranici možete preuzeti ovdje i poslati poštom na adresu Matična služba Prijedor, Trg oslobođenja br. 1., 79101 Prijedor ili na < e-mail > adresu Kontakt < e-mail >.

Instrukcije za uplatu

Uplate iz Federacije BiH: vrši se uplata na ž-račun grada Prijedora, 3,10 KM na ime troškova dostave - poštarine. Dokument PDF Instrukcije za uplatu (preuzmite ovdje).

Uplate iz inostranstva: vrši se uplata u eurima na devizni račun grada Prijedora, 8,50 KM na ime troškova dostave - poštarine. Kurs eura u konvertibijnim markama je: 1 Euro = 1,95583 KM. Dokument PDF Instrukcije za uplatu preuzmite ovdje.

.:: < ONLINE > ZAHTJEV VIRTUELNI MATIČAR ::.

Važna napomena

Zahtjev mogu podnijeti: lica na koja se podaci odnose, njegov punomoćnik, član njegove uže porodice, usvojilac ili staralac - član 54. Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 111/09 i 43/13).

Uz zahtjev priložiti uplatnice kao dokaz uplaćenim troškovima dostave - poštarina (3,10 KM Federacija BiH - na ž-račun grada Prijedora, 8,50 KM inostranstvo - na devizni račun grada Prijedora).

Zahtjeve kod kojih nisu popunjeni lični podaci za osobu za koju se traži izvod iz matične knjige ili uvjerenje nećemo uzimati u rad.

Sve gore tražene dokumente poslati na adresu GRAD PRIJEDOR ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU Trg oslobođenja 1 79 101 Prijedor ili elektronskim putem na Kontakt < e-mail >.
Ukoliko želite < online > da pošaljete zahtjeve za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju neophodno je da popunite sledeći obrazac.

Sva polja označena sa * moraju biti popunjena.
Podaci o osobi za koju se podnosi zahtjev
Podaci o osobi koja podnosi zahtjev

* SVE NEPOTPUNE ILI NETAČNE PRIJAVE NEĆE UĆI U RAZMATRANJE!